AKŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)
 
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları  
-Matbu Dilekçe ,
-Kira Kontratı
-Tapu Belgesi.  
15 gün
2- Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu       kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı
ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
5-Lokal müstecirinin Kimlik ve Vergi Bilgileri
6-Yönetim Kurulu ile arasında Lokal yönergesi
1 hafta
3- Tüketici Sorunları Başvurusu
Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
 
1-Fatura,
2-Satış Fişi
3-Garanti Belgesi - Sözleşme vb.
2 ay
4- Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi Levhası
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı.
2 gün
5- Apostille tasdik şerhi ve Yurt dışında kullanılacak diğer evrakların tasdiki İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası ve genel idare kuruluşlarınca düzenlenen belgeler ile noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi. 5 dakika
6- İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu Dilekçe 1 ay
7- Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)
1-Başvuru ve Bilgi Formu  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus kayıt örneği.
1 hafta
8- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Matbu Dilekçe, 
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
1 hafta
9- Bakım Belgeleri Yurtdışı Bakım Belgesi Formu (Muhtar onaylı) 10 dakika
10- Kaymakamlığa bağlı birimlerde görülen işlerden müşteki olanların yazılı talepleri Dilekçe Konunun niteliğine göre anında/1 hafta
11- Bimer yolu ile yapılan başvurular 150 no’lu telefon ve internet yoluyla müracaat yapılmaktadır. Bunun haricinde herhangi bir belge istenilmemektedir. 1 hafta
 
 
 
               Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri: 
İsim         : Adem BÜYÜKÇANGA
Unvan     : Yazı İşleri Müdürü     
Adres      : Akşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü  
Tel           : 0 332 813 2132
Faks        : 0 332 813 1528  
E-Posta   : aksehir@icisleri.gov.tr  
İkinci Müracaat Yeri:
İsim: Yalçın SEZGİN
Unvan    : Kaymakam
Adres      : Akşehir Kaymakamlığı
Tel          : 0 332 813 1120
Faks       : 0 332 813 1528
E-Posta  : aksehir@icisleri.gov.tr